ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek

Zápis z 1. členské schůze

Datum a čas: 5. květen 2006, 14:30
Místo konání: Praha, Řetězová ul.
Přítomni: dle prezenční listiny
Předsedající: Jakub Ďoubal
Zapisovatel: Jiří Bláha

- - - - - - - - - - - -


I. Vnitřní záležitosti sdružení

1. Stanovy sdružení byly schváleny beze změn.

2. Proběhla volba výboru sdružení – za členy výboru sdružení Arte-fakt byli zvoleni:

jméno
datum narození
bydliště
Jakub Ďoubal
29. 8. 1979
Rakova 280, Kutná Hora
Petr Gláser
28. 6. 1980
Jičínská 1018, 293 03 Mladá Boleslav
Luboš Machačko
18. 6. 1974
Na Vlčovce 5, 160 00 Praha 6
Renata Vyskočilová
20. 4. 1979
Dukelská 972, 570 01 Litomyšl
Jiří Bláha
2. 4. 1978
Tovární 2447, 735 06 Karviná 6
Zuzana Wichterlová
13. 3. 1974
Újezd 29, 118 00 Praha 1
Martina Hucková
15. 11. 1980
Šlikova 56, 169 00 Praha 6

3. Byla schválena výše členského příspěvku, 350,- korun ročně; příspěvky budou zasílány na v nejbližší době založený účet sdružení.

4. Proběhla diskuze o podobě internetových stránek sdružení. Ty budou zprovozněny na adrese http://www.arte-fakt.cz
Byla zvolena redakční rada internetových stránek: technické řešení a správa stránek Rada Velebilová, na náplni se budou podílet Luboš Machačko a Renata Vyskočilová, kterým budou adresovány všechny příspěvky ostatních členů.
Internetové stránky by se měly stát základním výstupem činnosti sdružení, měla by na nich probíhat výměna informací o co největším množství aktualit v oboru. Na internetových stránkách bude možné umístit osobní profily členů. Umístění osobního profilu bude zpoplatněno.


II. Diskuse o aktuálním dění v oboru

1. Petr Gláser shrnul aktuální stav dění v památkové péči a probíhající snahy o změny v organizaci restaurování. Novinkou bylo zejm. zřízení expertní skupiny v rámci NPÚ (souvislost se vznikem Odboru restaurování NPÚ vedeného PhDr. J. Vítovským).

2. Jakub Ďoubal informoval o schůzi Re-artu, o schůzce zástupců Re-artu, Rudolfiney a Arte-faktu a o plánovaném založení Unie restaurátorů.

3. Byla prodiskutována forma spolupráce s (budoucí) Unií restaurátorů:
- členové se shodli na zájmu o pokračování spolupráce s Re-artem, Rudolfineou ad. a na zájmu o aktivní účast na všech krocích podnikaných ve věci Unie
- v rámci Unie bude Arte-fakt vystupovat jako samostatné sdružení, které může mít na řadu otázek
i v rámci Unie samostatné (odlišné) názory
- sdružení Arte-fakt bude pokračovat v kontaktech s dalšími subjekty
- Unie by měla být především platformou pro komunikaci; nejde o další stupeň sdružování, ale o prostor k diskusi

4. Navrženo bylo založení archivu všech dokumentů k probíhajícímu dění (provede Jiří Bláha a Petr Gláser).

5. Informace o záměru restaurátorské konference (jakési zmapování situace v oboru) – předběžný možný termín listopad 2006.


Diskuse o navrhované restaurátorské komoře

Členové sdružení diskutovali o zřízení restaurátorské komory navrhované přípravným výborem ČKR, shodli se na tom, že vyslovit souhlas či nesouhlas s návrhem je nemožné, když navrhovatelé zveřejnili pouze návrh zákona z roku 1992 bez jakékoli zmínky o tom, jak jej chtějí přizpůsobit současným (změněným) podmínkám.

Obecně se většina členů kloní k názoru, že nedostatky v oboru restaurování a památkové péče lze řešit úpravou stávajícího systému pam. péče, a že není nutné zavádět nová neověřená radikální řešení (viz prohlášení).

Proběhla diskuse nad Podkladovým materiálem č. 1, 2 a 3 ve věci Zkvalitnění restaurování a oblasti památkové péče, shromažďování podkladů pro odbornou diskusi vydaného ústředním pracovištěm NPÚ a podepsané Mgr. Tomášem Hájkem, Dr. ze dne 7. 4. 2004 (viz prohlášení).


Na závěr 1. členské schůze ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek bylo sestaveno
prohlášení.
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv