Zápis byl zhotoven ve dvou originálech. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina s podpisy všech přítomných.

V Praze 7. května 2006
Prohlášení z 1. členské schůze ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek

Na členské schůzi byl projednán Podkladový materiál č. 1, 2 a 3 ve věci Zkvalitnění restaurování a oblasti památkové péče, shromažďování podkladů pro odbornou diskusi vydaného ústředním pracovištěm NPÚ a podepsané Mgr. Tomášem Hájkem, Dr. ze dne 7. 4. 2004.
Členové se shodli na tom, že takováto formulace konkrétních problémů je dobrým základem pro diskusi a budoucí řešení.

Členové se shodují se zde vysloveným názorem na potenciální zřízení komory restaurátorů:
„Pokud jde o projekt zřízení restaurátorské komory, který je opakovaně prosazován jako model zlepšení odborné úrovně restaurování v rámci památkové péče v ČR, je třeba konstatovat, že toto řešení přesahuje rámec památkové péče. Restaurátorská komora představuje nový systém, který z vnějšku zasahuje do systému státní památkové péče, v rámci kterého se realizuje největší kvantum restaurování v ČR. Ověřené a vyhodnocené dlouhodobé zkušenosti se systémem restaurátorské komory zatím neexistují.
Památková péče obecně vychází z jedné zásadní premisy, kterou je využívat dlouhodobě ověřených řešení, majících kladné výsledky. Podle empirických zkušeností způsobují taková řešení nejmenší ztráty na památkovém fondu.
Památková péče by se měla vyhýbat řešením, která lze charakterizovat jako řešení se stěží odhadnutelným výsledky.“


Členové občanského sdružení Arte-fakt sdílí názor, že problémy, které se navrhovatelé komory domnívají jejím založením odstranit, je možné vyřešit zkvalitněním stávajícího systému památkové péče a organizace restaurátorských prací.

aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv