Vyjádření k prohlášením Přípravného výboru České Komory Restaurátorů (prezentovaným na stránkách www.restauro.cz), adresované řediteli NPÚ Mgr. Tomáši Hájkovi, Dr., jednateli přípravného výboru České komory restaurátorů Martinu Pavalovi, akad mal., MKČR …

Nebudeme se vyjadřovat k některým expresivním prohlášením přípravného výboru, neboť jejich motivace je zřejmá z použité rétoriky. Přistoupením na tento způsob konfrontace bychom se vzdali možnosti na nalezení společné cesty.

PV ČKR přichází s návrhem na změnu legislativy, která radikálně zasahuje do práce restaurátorů a výrazně přesahuje obor restaurování. Proto by sami jeho představitelé měli přijít s iniciativou a snahou přesvědčit jednotlivé skupiny a samostatné restaurátory o nutnosti této změny. PV ČKR naproti tomu vyjadřuje svůj názor slovy: „Přípravný výbor ČKR nikdy nikde neprezentoval své návrhy jako jednotný požadavek celého oboru ani se nikde neprohlašoval za zástupce celého oboru. Některé z těch, kteří se také cítí být součástí oboru, by v žádném případě ani zastupovat nechtěl, protože zastávají diametrálně odlišné názory na samotnou podstatu profese i její další odborné i legislativní směřování“ (9. 3. 2006
www.restauro.cz). Sdílíme názor, že jak přípravný výbor, tak i případná komora by měla zastupovat obor jako celek ve všech jeho složkách. Navrhujeme proto, aby byl přípravný výbor doplněn o zástupce dalších restaurátorských škol a profesních sdružení.

Domníváme se, že základní chyba vznikla na začátku. Prvním krokem měla být diskuze širokého spektra restaurátorů a dalších odborníků ze souvisejících oborů. PV ČKR píše že: „…Základní podoba a charakter navrhované komory restaurátorů byl dlouze a podrobně diskutován a prodiskutován počátkem 90. let…“ Zastáváme názor, že za uplynulých čtrnáct prošlo k určitému vývoji situace a názorů ( připomeneme snad jen: rozdělení ČSFR, vstup ČR do evropské unie, změny v oblasti školství, mnohonásobná novelizace památkového zákona, vývoj v názoru na restaurování ve světě atd). Proto považujeme za nezbytné myšlenku komory obhájit a obhájit také její základní charakter (zejména její povinné členství a vyčlenění dalších souvisejících oborů z rozhodování o udělení a odebrání povolení k restaurování je velmi diskutabilní otázkou). Bylo by velmi vhodné vzít v úvahu aktuální námitky členů ostatních komor proti povinnému členství, či současný stav okolo restaurátorské komory na Slovensku (kde byl v devadesátých letech převzat ste
Podporujeme návrh PV ČKR ze dne 13.2.2006 na uspořádání konference, která by se týkala reforem v památkové péči a kde by byly návrhy na případné legislativní změny v oboru předneseny a diskutovány. Zároveň předkládáme návrh na referendum, kde by byla položena zásadní otázka, zda si restaurátoři přejí být povinně organizováni v restaurátorské komoře. Zřízení komory bez přímé podpory, nebo proti vůli jejich budoucích členů jistě není v zájmu MK ČR ani PV ČKR.
Teprve jestli bude tento návrh schválen, můžeme dávat konkrétní návrhy na změny v případném zákoně o restaurátorské komoře.
P.S. Jak na organizaci referenda, tak i konference jsme připraveni se podílet.

V Kutné Hoře 9. 4. 2006
Za Arte-fakt sdružení pro ochranu památek
Jakub Ďoubalaktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv