32. vloženo 15/02/07

Zápis z 2. členské schůze

Datum a čas: 9. únor 2007, 15:00
Místo konání: Litomyšl, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Přítomni: dle prezenční listiny
Předsedající: Jakub Ďoubal
Zapisovatel: Jiří Bláha

I. volba nových členů
– za členy sdružení hlasováním přijati Petr Béna, Vratislav Fous, Daniel Chadim, Petr Lavický, Petr Rejman, Michal Šrůtek, Petr Záruba a David Zeman (v nepřítomnosti)


II. seznámení členů s účetní uzávěrkou sdružení za rok 2006
(Jiří Bláha)


III. zpráva o činnosti sdružení za rok 2006
(Luboš Machačko)
– hlavním bodem konference Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl, pořádaná v Litomyšli 30. listopadu 2006; konferenci finančně podpořili Pardubický kraj, CSC stavby, REMMERS aj. (ze strany sponzorů nabídnuta možnost další spolupráce)
– na adrese http://www.arte-fakt.cz zprovozněny internetové stránky sdružení; apelováno na větší využití k prezentaci členů sdružení, jejich práce („návštěvní dny“ pro členy sdružení atd.) aj.
– vznesena otázka tematického směřování příští konference (předběžně plánována na 29. 11. 2007) – navrhnout užší téma? (viz dále – bod V.)


IV. volba předsedy sdružení
– po krátké zkušenosti s fungováním sdružení návrh zřízení jednoho zástupce sdružení – předsedy (zjednodušení administrativy atp.) – viz čl. 6.c) a 6.C Stanov sdružení
– do odsouhlasené nové funkce předsedy sdružení navrženi Jakub Ďoubal, Luboš Machačko, v nepřítomnosti Rada Velebilová
– předsedou sdružení zvolen Luboš Machačko (nar. 18. 7. 1974, bydliště Na Vlčovce 5, 160 00 Praha 6) (hlasování: 22 hlasů pro, 1 proti, 7 se zdrželo)
– předseda byl zvolen na dobu neurčitou, s pravomocemi shodnými s pravomocemi výboru (viz článek 6.B.1 a článek 7 Stanov sdružení)

V. diskuse o podobě příští konference
– navrženo upřesnit v budoucnu téma příští konference, které by bylo společné všem předneseným příspěvkům; diskutovány možné varianty řešení (ohlášení tématu před přijímáním příspěvků, upřesnění tématu až po přijetí příspěvků s ohledem na jejich obsah atd.)
– navrženo a odsouhlaseno přijímání úžeji nevymezených příspěvků (v rámci tematiky restaurování a památkové péče) a jejich shromažďování předběžně ve třech skupinách: malba, kámen/socha, papír
– až v rámci jednotlivých příspěvků by měl být zdůrazněn jeden aspekt konkrétní práce (např. způsob konsolidace restaurovaného materiálu, způsob retuše n. prezentace, zvláštnosti dokumentace atp.)
– zvoleni garanti jednotlivých sekcí (Luboš Machačko – malba, Petr Gláser – kámen/socha, Veronika Žáková – papír), u kterých se budou texty příspěvků nebo krátké anotace shromažďovat do konce srpna 2007
– možné tematické směřování celé konference bude upřesněno teprve na základě těchto shromážděných podkladů; další návrhy členů (diskusní sekce na navržené téma atd.) budou vítány


VI. téma „restaurátorská komora“

– vznesen dotaz na situaci kolem ohlášených příprav tzv. restaurátorské komory (viz zápis z I. členské schůze sdružení); konstatováno, že o současném vývoji nejsou známy žádné aktuální informace

V Litomyšli 9. února 2007

Jiří Bláha, Jakub Ďoubal


Přítomni (viz originál prezenční listiny)
přítomno bylo 30 z celkem 50 členů sdružení
Jakub Ďoubal
Jiří Bláha
Jiří Kudrna
Petr Béma
Renata Tišlová
Jitka Lustyková
Barbora Glombová
Jana Waisserová
Zuzana Wichterlová
Petr Lavický
Martina Fořtíková
Michal Šrůtek
Josef Červinka
Tomáš Kocourek
Kateřina Krhánková
Vratislav Fous
Petr Záruba
Marek Běťák
Simona Běťáková
Zdenka Lebedová
Petr Gláser
Zdeněk Šmahel
Josef Čepelka
Daniel Chadim
Veronika Žáková
Čeněk Jirásko
Jan Vojtěchovský
Luboš Machačko
Pavla Žiaková
Petr Rejmanaktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv