Mgr. Tomáš Hájek, Dr.
generální ředitel NPÚ
Valdštejnské nám. 3
118 01 Praha 1


Vážený pane generální řediteli,

formou otevřeného dopisu Vám posíláme zápis z pracovního setkání restaurátorů a specialistů participujících na výkonu památkové péče, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2006 v Litomyšli. Reagujeme tak na probíhající a plánované změny v našem oboru a jsme připraveni ke spolupráci v tak zásadních otázkách.

S pozdravem


BcA. Petr Gláser
za přípravný výbor o.s. Arte-fakt,
sdružení pro ochranu památek


Na vědomí:

Martin Pavala, akad. mal.
jednatel Přípravného výboru České komory restaurátorů

doc. Petr Kuthan, akad. soch.
předseda Asociace restaurátorů

prof. Karel Stretti, akad. mal.
Škola restaurování uměleckých děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik


doc. Petr Siegl, akad. soch.
Škola restaurování uměleckých děl sochařských

doc. Jiří Novotný, akad. soch.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.
Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT

PhDr. Josef Štulc
předseda Českého komitétu ICOMOS

prof. PhDr. Mojmír Horyna
Ústav pro dějiny umění FF UK

PhDr. Marie Klimešová, Ph. D.
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích

PhDr. Pavel Ciprian
předseda AMG

PhDr. Vladimíra Koubová
vedoucí Odboru památkové péče MK ČR


Zápis z pracovního setkání restaurátorů pořádaného přípravným výborem občanského sdružení Arte-fakt a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice


Setkání dne 10. 3. 2006 v Litomyšli se zúčastnili restaurátoři z celé České republiky a specialisté příbuzných oborů. Proběhla diskuze nad současným vývojem památkové péče a stavem restaurování v České republice.

Prohlášení:

Uvědomujeme si potřebu změny současného stavu restaurování a úpravy systému památkové péče pokládáme za nezbytné. Považujeme za důležité, aby tato reforma byla založena na odpovědném dialogu všech zúčastněných stran. Na podobném principu by měla probíhat i diskuze o přípravě restaurátorské komory, případně jiných systémových změn v organizaci oboru restaurování.

Závěry z jednání schválené jednohlasně všemi zúčastněnými:

? Příprava zásadních systémových a legislativních změn by měla být prováděna na základě dialogu všech složek odborné veřejnosti.

? Přípravný výbor České restaurátorské komory (ČKR) prezentuje její založení jako jednotný a jednoznačný požadavek celého oboru. Zúčastnění se shodli na tom, že to neodpovídá skutečnosti. Účastníci setkání se necítí být členy Přípravného výboru ČKR zastuWováni ve svých zájmech a požadavcích, a to nejen ve vztahu k připravované komoře, ale i v dalších aktivitách, kdy Přípravný výbor komory opět vystupuje za celý obor.

? Při diskuzi nad případnou podobou restaurátorské komory je třeba nejprve upřesnit základní informace jako je statut, druh členství, její poslání a způsoby, jakými by měla komora toto poslání naplňovat, jaký by měla vztah k Evropské unii apod.

? Jelikož jsme částí odborné veřejnosti, která dosud neměla prostor k vyjádření svého názoru, očekáváme, že budeme přizváni ke spolupráci při formování zásadních změn v našem oboru.

V Litomyšli dne 10. 3. 2006
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv