Odkrytí a restaurování nástěnné malby v kapli Sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem

Název díla: Výjevy ze života Krista
Technika: fresco-secco na vápenném nátěru
Datace: 12. – 13. století
Rok restaurování: 2005
Spolupráce s Mgr. Art. Janem Vojtěchovským, MgA. Jakubem Hamsíkem, MgA. Jáchymem Krejčou

Předmětem restaurování byly kolmé stěny apsidy kaple Sv. Jana Křtitele. Malby byly pokryté několika druhotnými nátěry, zdivo bylo poškozené několika tektonickými trhlinami, původní omítky lokálně poznamenány pozdějšími úpravami.
Byly odstraněny všechny pozdější nátěry překrývající původní figurální malbu. Taktéž byly odstraněny všechny pozdější úpravy znehodnocující původní malbu (tmely, omítky, kotvení oltáře…). Původní omítkové vrstvy byly konsolidovány, lokální výdutě přichyceny zpět k podkladu, defekty v omítkách vytmeleny a tónově sladěny s původní malbou. Povrch malby byl na závěr fixován.
Při odkrývání byly respektovány gotické a renesanční fragmentární nálezy (konsekrační kříže, graffiti hlavic sloupů). Byly vyčištěny, konsolidovány a takto připraveny k prezentaci.
 
 
 
   
Špaleta východního okna, figura světce

  Kocha apsidy, Kristus v mandorle

  Severní stěna apsidy, stav po restaurování


       
Dobové grafitti, stav po restaurování